Amazing Thailand

Advertisements

สุดสวย

เซ็กซี่ที่สุดแล้ว

การใส่ภาพใน WordPress

ดอกบัวเป็นดอกไม้ที่คนทั่วไปมักนำไปบูชาพระ

ปิดเทอม

ช่วงเมษายนปิดภาคฤดูร้อนแล้วครูเก๋เปิดสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมต้นระหว่างวันที่ 5-30 เมษายน 2553

โครงงานคณิต

โครงงานคณิตศาสตร์

ชื่อโครงงาน              หลายเหลี่ยม  หลายมุม

ระดับชั้น                  ประถมศึกษาตอนปลาย

ชื่อผู้ทำโครงงาน

                เด็กหญิงอุบลวรรณ             แสงสุวรรณ

                        เด็กหญิงปรภาว์                    ประเสริฐทิพย์ชัย

                        เด็กชายศุภฤกษ์                    ปั้นคุ้ม

วันเดือนปีที่จัดทำ     26  พฤศจิกายน  2544 – 15 มกราคม 2545

ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน

                คุณครูพวงเพ็ญ                     วัฒนสุนทร

                        คุณครูเพชราพร                    พันธ์สุวรรณ

                        คุณครูสุรีรัตน์                        แก้วเต๋จ๊ะ

โรงเรียนนีรชาศึกษา

59/80-81 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ

โทร. 02- 5182202 – 3  โทรสาร  02- 5182204

วันปัจฉิมนิเทศ

วันที่ 12 มีนาคม 2553 เป็นวันปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านหนองสีนวล